Reglement

Gedrag:

Rides en evenementen worden verreden op de openbare weg. Members (en introducees) dienen zich te gedragen volgens de verkeersregels en algemene verkeersopvattingen. Naast elkaar fietsen is toegestaan met maximaal twee members (en/of introducee). Het dragen van een fietshelm is verplicht. Indien member of introducees zonder helm en/of deugdelijke fiets aan de start van de Ride of evenement verschijnen, kan en zal de Teamcaptain de deelname ontzeggen. Deze instructie dient te allen tijde gerespecteerd te worden.


Aansprakelijkheid :

Deelname aan een Friday Ride of landelijke event geschiedt te allen tijde op eigen risico van de member. De Stichting Cima Coppi is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd  en/of hoe dan ook ontstaan, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan de Stichting Cima Coppi toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten ten gevolge van letsel of zelfs overlijden. De Stichting Cima Coppi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten, ziektekosten, gederfde winst ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

Iedere (potentiële) member dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of zij mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn of haar deelname aan een Friday Ride of (landelijk) event.

Iedere (potentiële) member vrijwaart de Stichting voor aansprakelijkheid voor schade die hijzelf of derden mochten lijden als gevolg van een aan de member toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot een first Friday Ride en/of evenement. Iedere (potentiële) member dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

De stichting Cima Coppi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren (en of beschadigingen aan) kledingstukken of andere eigendommen van de (potentiële) member.